دانلود آهنگ جدید امیر تتلو به نام اگه حالیت بود


دانلود آهنگ جدید امیر تتلو به نام اگه حالیت بود


متن دانلود آهنگ جدید امیر تتلو به نام اگه حالیت بود
از دوربين من اگه به خودت نگاه كني اون چيزي كه فكر ميكني رو نميبيني از دوربين تو ديگه منو نميبيني ديگه منو نميبيني... از دوربين تو ديگه منو نميبيني..... تو اگه حاليت بود نميرفتي ديشب، ادعات ميشه ولي نميفهمي هيچم اگه حاليت بود نگران بودي بميرم نيستي وقتي پيشم حاليت بود نميرفتي ديشب ادعات ميشه ولي نميفهمي هيچم اگه حاليت بود نگران بودي بميرم...نيستي وقتي پيشم حاليت ني دلتنگي و اصلا حاليت ني و دل سنگي تو هزار بار منو وسط تاريكي ول كردي حاليت ني من تنهام...نميفهمي غم رو از حرفام نمياي...نميخواي...كم كني از دردام حاليت بود نميرفتي ديشب...ادعات ميشه ولي نميفهمي هيچم اگه حاليت بود نگران بودي بميرم نيستي وقتي پيشم حاليت بود نميرفتي ديشب ادعات ميشه ولي نميفهمي هيچم اگه حاليت بود..نگران بودي بميرم نيستي وقتي پيشم منم و يه عطر رو بالشت..مال هركسي ميتونه باشه مهم نيست شرح حالش...باز من و شرّ و خواهش ميدونم تش نابوديه...ولي خب از تنهايي بهتره هريه روز كه دير كردي گذاشتي يه روز تنهايي بگذره نميخوام بگيرم فاز مردي...ولي با لجباز بعدي اين كار رو نكن...كاري كردي برم با يكي كه اندازه من ني تو يه بد فاز ردي...منم يه بد فاز ردي... كار هر دو مون هم يه چيزه...پرواز...پشت پرواز بعدي... تو اصلا حاليت ني دلتنگي...منو درك نميكني نميخواي ادم شي...اخلاقاي بد رو ترك نميكني ميبيني تنهام ولي ميري حتي يه سر نميزني ميگي برم با هركي ميخوام...اخه اين حرفه ميزني..!!!! روز به روزم انگار دلت باهام دشمن تره اون سكوت مسخرت از صد تا فحش بد تره فكرم ميكني هركي هرزه تره ..خوشبخت تره پيدا كردم هزار تا مشكل و دشمن سرت تو اگه حاليت بود نميرفتي ديشب، ادعات ميشه ولي نميفهمي هيچم اگه حاليت بود نگران بودي بميرم نيستي وقتي پيشم حاليت بود نميرفتي ديشب ادعات ميشه ولي نميفهمي هيچم اگه حاليت بود نگران بودي بميرم...نيستي وقتي پيشم


برچست ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,